Shama'il al-Muhammadiya

Imam Abu Isa at-Tirmidhi
398 ahādīth